Вовчанська районна державна адміністрація

Харківська область

Правила внутрішнього трудового розпорядку для державних службовців та працівників Вовчанської районної державної адміністрації

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для державних службовців та працівників

Вовчанської районної державної адміністрації

Затверджено

зборами трудового колективу

„11” лютого 2010 року

 

І. Загальні положення

1.1 Згідно з Конституцією України громадяни України мають право на працю, тобто на отримання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до особистого трудового внеску, але не нижче встановленого мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять та роботи згідно з призванням, здібностями, професійною підготовкою та освітою.

1.2 Основними регулюючими документами, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, економічних та соціальних умов реалізації громадянам України право на працю є Кодекс Законів про працю України, Закон України "Про державну службу” та інші нормативні документи.

1.3 Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження.

1.4 Основними принципами державної служби є:

— служіння народу України,

— демократизм і законність,

— гуманізм і соціальна справедливість,

— пріоритет прав людини і громадянина,

— професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі,

— персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і дисципліну.

1.5 Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та порядок роботи, ва також пов’язані з цим права та обов’язки керівництва райдержадміністрації та членів трудового колективу

1.6 Працівники повинні своєчасно і точно виконувати свої посадові обов’язки

1.7 Керівництво райдержадміністрації  повинно організувати  роботу працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці , гарантувати недоторканість особистості працівника, захисту його під час роботи від протиправних дій інших осіб, забезпечувати дотримання трудової і виробничої дисципліни, неухильно дотримуватися вимог трудового законодавства та правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

1.8 Правила внутрішнього трудового розпорядку мають метою подальше підвищення виконавчої та трудової дисципліни, раціональне використання робочого часу, творчий підхід до виконання службових обов'язків.

ІІ. Організація праці, умови перебування в приміщеннях райдержадміністрації під час виконання посадових обов’язків та після закінчення

2.1 Організація праці працівника повинна відповідати встановленим посадовим інструкціям, інструкціям з охорони праці, пожежної безпеки та іншим нормативним актам у сфері праці

2.2 Робочий день повинен бути організований так, щоб виключати невиробничі втрати робочого часу.

2.3 Начальники управлінь та відділів райдержадміністрації , завідуючі секторами повинні контролювати ефективність організації праці своїх підлеглих, направляти роботу працівника для підвищення продуктивності праці.

2.4. Працівники райдержадміністрації можуть знаходитися в приміщеннях райдержадміністрації весь робочий час, включаючи перерву.

Не допускається знаходження в приміщеннях райдержадміністрації у нетверезому стані, а також порушення правил поведінки та громадського порядку.

ІІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1 Прийом державних службовців на роботу здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України (кадровий резерв, стажування, тощо).

Прийом інших працівників здійснюється відповідно до Кодексу Законів про працю України.

2.2 Прийом ,на роботу оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, яке доводиться до відома працівника під розпис.

В розпорядженні повинно бути вказано найменування посади згідно із штатним розкладом та умови оплати праці.

2.3 При прийомі на роботу чи при переміщенні працівника в установленому порядку на іншу роботу посадова особа зобов'язана:

— ознайомити працівника з функціональними обов'язками, умовами та оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки,

— довести до відома працівника правила внутрішнього трудового розпорядку,

— провести інструктаж з техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної безпеки,

— ознайомити з обмеженнями, які передбачені для службовців ст.5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

2.4 На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, затвердженому діючим законодавством.

2.5 Крім загальних підстав, передбачених Кодексом Законів "Про працю України", державна служба припиняється у випадках, які перелічені у ст.30 Закону України "Про державну службу".

2.6 В день звільнення посадова особа зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесенням в неї запису про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні  права і обов'язки сторін.

Основними обов'язками працівників є:

— додержанні Конституції України та інших актів законодавства України.

— забезпечення ефективної роботи та виконання завдань відповідно до його компетенції,

— недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина,

— безпосереднє використання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і  вказівок керівників структурних підрозділів та керівництва управління,

— забезпечення державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню,

— постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації,

— сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

Працівник райдержадміністрації повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі необхідності посадова особа може дати доручення, яке не суперечить чинному законодавству, працівник повинен виконати це доручення.

ВІТАЛІЙ МІРОШНИК

голова Вовчанської райдержадміністрації